voorwaarden Studio P-ACT

HOME / ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Aanmelding
 1. Al onze cursussen vinden doorgang bij voldoende aanmeldingen. Het minimum is 8 cursisten en het maximum aantal cursisten is 12.
 2. Aanmelden vindt plaats door middel van inzending van het inschrijfformulier. De datum van ondertekening door cursist geldt als inschrijvingsdatum.
 3. Door deelname aan de cursus en/of betaling van het cursusgeld gaat cursist akkoord met de algemene voorwaarden van Studio P-ACT.
 4. Indien zich voor een cursus meer deelnemers melden dan kunnen worden geplaatst worden de eerst volgenden een plaats aangeboden in een volgende cursus met dezelfde inhoud. Indien zich minder cursisten melden, dan worden de reeds aangemelde cursisten een plaats aangeboden in een volgende cursus met dezelfde inhoud.Studio P-ACT behoudt zich het recht voor cursisten te weigeren, en bepaalt dus zo welke cursisten worden toegelaten.
Artikel 2. Prijzen, kosten en betalingen
 1. De prijs van de cursus staat bij elke cursus vermeld en/of is op aanvraag verkrijgbaar. Onze cursusgelden zijn inclusief BTW en inclusief inschrijvings- en administratiekosten.
 2. Het cursusgeld dient voor aanvang van de cursus, waarvoor is aangemeld, betaald te zijn mits Studio P-ACT anders bericht. De datum van de cursus waarvoor is aangemeld geldt als factuurnummer. Mocht de cursist na het volgen van de eerste les besluiten, om hem/haar moverende redenen, de cursus niet door te zetten, dan zijn de kosten van deze eerste les voor Studio P-ACT.
 3. Gepubliceerde prijzen zijn altijd onder voorbehoud van wijzigingen.
Artikel 3. Annulering
 1. Annulering dient schriftelijk te geschieden en kan tot uiterlijk 10 dagen voor aanvang.
Artikel 4. Overmacht
 1. Studio P-ACT houdt zich het recht voor de oorspronkelijke cursusleider, docent, respectievelijk trainer, te vervangen.
 2. Studio P-ACT behoudt zich het recht voor cursussen te verplaatsen naar een ander tijdstip of andere datum. Indien een cursus geheel of gedeeltelijk geen doorgang kan vinden als gevolg van overmacht door het uitvallen van een of meer docenten of faciliteiten, of indien het minimum aantal deelnemers, dat voor betreffende cursus is gesteld, niet wordt gehaald of anderszins, zullen de cursisten een plaats worden aangeboden in een volgende cursus met dezelfde inhoud.
Artikel 5. Wanprestatie
 1. Wanneer een cursist zich schuldig maakt aan wanprestatie heeft Studio P-ACT het recht om alle afspraken met cursist, éénzijdig, als nietig te beschouwen. Studio P-ACT is dan ook gerechtigd om de cursist met onmiddellijke ingang de toegang tot de lessen te ontzeggen.
Artikel 6. Aansprakelijkheid
 1. Studio P-ACT zal op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor het verlies van, of schade aan persoonlijke goederen van de cursist, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Studio P-ACT.
Artikel 7. Publiciteit
 1. Studio P-ACT zal altijd toestemming vragen voor plaatsing van afbeeldingen van cursisten op Facebook of op www.studiop-act.nl evenals in flyers / posters ten behoeve van de voorstelling.
Artikel 8. Rechten
 1. Het tijdens de cursus aan de cursisten ter beschikking gestelde cursusmateriaal mag niet zonder schriftelijke toestemming van Studio P-ACT worden vermenigvuldigd noch worden gebruikt voor andere doeleinden dan binnen het kader van de cursus.
 2. Voor alle opnames tijdens de cursussen door cursisten of docenten op beeld of geluidsdragers berusten alle rechten, waaronder het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom, bij Studio P-ACT.
Artikel 9. Huisregels Studio P-ACT (Introductiecursus, Acteren +, Plusgroep 2.0)
 1. Studio P-ACT stelt het bijzonder op prijs als je elke les aanwezig bent. Theater maken is in grote mate een ‘teamwork-aangelegenheid’ waarbij eigenlijk niemand gemist kan worden. Kun je echt niet aanwezig zijn geef dit dan ruim op tijd door aan de docent ( gelieve niet middels groepscommunicatie app’s maar graag een priveberichtje is voldoende)
 2. Wees 5 minuten eerder aanwezig, zodat je even op adem kan komen en we op tijd kunnen beginnen.
 3. Om samen tot waarachtig spel te kunnen komen, is voorbereiding van een ieder belangrijk. Regelmatig spreken we met elkaar af wat je dient voor te bereiden voor de volgende les. Thuis voorbereiden bevordert het spelplezier voor jou en je medespelers evenals de voortgang van een eventuele voorstelling.
 4. De veiligheid in de groep is van groot belang, ieder heeft hierin zijn / haar verantwoordelijkheid te nemen. Verantwoordelijkheid in de zin van aandacht, vertrouwen en een open houding.
 5. Tip: Indien er wat speelt bij je, maak dit bespreekbaar met je docent ( en wellicht de groep) zodat je er geen hinder of ongemakkelijkheid van hoeft te ondervinden tijdens een les of repetitie.
 6. Bij het werken met een script, moet deze elke les mee. (op papier)
 7. Laat geen rommel (lege flesjes, pakjes, papiertjes e.d.) achter in de repetitieruimte, kleedkamers en/of in de zaal.